FİKRİMÜHİM ÇEKİLİŞ
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN
AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu sıfatıyla Nispetiye Cad. Akmerkez E Blok Kat:6 34337 Etiler-İstanbul adresinde mukim Öykü Reklam Hizmetleri Ltd. Şti. ("fikrimuhim.com" veya "Öykü Reklam") tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

1. İşlenen Kişisel Veriler

Şirketimiz aşağıda belirtilenler dahil olmak üzere kişisel verilerinizi işleyebilmekteyiz.

 • Ad, soyad, TCKN, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet, medeni durum bilgisi, yaş, çocuk bilgisi dahil kimlik bilgileriniz,
 • E-posta adresi, telefon numarası dahil iletişim bilgileriniz,
 • Adres dahil lokasyon bilgileriniz,
 • IP adresi, parola, internet sitesi giriş çıkış ve kullanım bilgileri dahil işlem güvenliği bilgileriniz,
 • Fotoğraf ve ses kaydı dahil görsel ve işitsel verileriniz,
 • Fiş/fatura tarihi, fiş/fatura numarası, alışveriş bilgisi dahil finans bilgileriniz,
 • Temsil yetkisine ilişkin belgeler, eğitim bilgisi, meslek bilgisi, işletme bilgisi, tercihleriniz, görüşleriniz.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz sadece belirli, açık ve meşru amaçlarla ve hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işlenecektir. Toplanan kişisel verileriniz, çekilişin gerçekleştirilmesi bakımından iletişimi sağlamak ve kuvvetlendirmek, fikrimuhim.com’a bağlılığı arttırmak, faaliyetlerin ve süreçlerin daha kolay bir şekilde yürütülmesini sağlamak, kullanıcıların kazandıkları hediyeleri onlara ulaştırmak, çerez faaliyetleri yürütmek, çağrı merkezi uygulamasını sağlamak, talep ve şikayetlerin takibi, pazarlama ve tüketici araştırmaları süreçlerini yürütmek, reklam, kampanya ve promosyon süreçlerini yürütmek, çekiliş destek hizmetlerini sağlamak amaçları ile sınırlı olarak işlenecektir.

3. Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; işbu Aydınlatma Metni’nin 2. Başlığında açıklanan amaçlarla, Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak ve Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında; topluluk şirketlerimize, iş ortaklarımıza, hukuken yetkili kişilere, noter dahil kanunen yetkili kamu kurumlarına, yurt içindeki ve yurt dışındaki bilgi teknolojileri hizmet sağlayıcılarına, tedarikçilerimize aktarılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yazılı olarak, fikrimuhim.com üzerinden, maillerden, telefondan, bize bu bilgileri sağlamanız yolu ile, elektronik ortamdan, otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanacaktır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun 5/2(f) maddesinde belirtilen veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması, Kanun 5/2(c) maddesinde belirtilen sözleşmenin kurulması ve ifası için zorunlu olması, Kanun 5/2(ç) maddesinde belirtilen veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve Kanun 5/1 maddesinde belirtilen ilgili kişinin açık rızası hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

5. İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmek.

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi internet sitemizdeki İletişim bölümünden ya da [email protected] adresinden iletebilirsiniz. Bu kapsamda iletilen talepler şirket tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler talep edilecektir.

Ada Dijital Ajans