Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik

ÖYKÜ REKLAM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HUSUSUNDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış olan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında Öykü Reklam Hizmetleri Ltd. Şti. (fikrimuhim.com) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır.

İşbu bilgilendirme “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Öykü Reklam Hizmetleri LTD. ŞTİ. tarafından toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Kanun uyarınca kişisel veri kimliği belirli ve belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü veri olarak tanımlanmış olup bu kapsamda kabul edilecek her türlü veriniz şirketimiz nezdinde ilgili mevzuata tabi olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda kişisel veriler, şirket ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi ve bu kapsamda gerekli işlerin yürütülmesi, açık rızanızın varlığı halinde ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili olarak tarafınızca iletişime geçilmesi, pazarlama faaliyetlerinde bulunulması, müşteri edinimi çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bununla ilgili olarak ürün ve hizmetlerimize ilişkin tekliflerin paylaşılması, şirket faaliyetleri kapsamında yapılması gerekli görülen raporlamaların, müşteri istatistiklerinin ve benzeri incelemelerin yapılması vb. amaçlar kapsamında işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE HUKUKİ SEBEP

Kişisel veriler; web siteleri, müşteri görüşmeleri, tüm projeler dâhil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamdan, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda işlenmek, aktarılmak ve saklanmak üzere edinilmektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Şirket yukarıda açıklanan amaçlarla kişisel veriler şu kişilerle paylaşabilir:

 • Şirket faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için hizmet sunan ilgili departmanlar ile
 • Şirket adına kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışı hizmet sağlayıcılar ile
 • Gerekli durumlarda resmi mercilerle, tedarikçi firmalarla, kamu kurumlarıyla, iş ortaklarıyla yukarıda verilen amaçlar dışında şirket faaliyetlerimiz ile bağdaşmayan herhangi bir kişisel veri aktarımı veri sahibinin açık rızası olmaksızın gerçekleştirilmeyecektir.

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahibi, Kanun’un 11.maddesi uyarınca şirkete başvurarak;

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse bunun hakkında bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerini yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 5. Kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse, bunların düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerinin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 7. Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Bu kapsamda iletilen talepler şirket tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

VERİ SAHİPLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK ALINAN TEDBİRLER

Öykü Reklam tarafından kişisel verilerin korunmasına ve veri güvenliğinin sağlanmasına verilen önem doğrultusunda, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, Öykü Reklam veri güvenliğinin sağlanması için, Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

Öykü Reklam Hizmetleri Ltd. Şti. (fikrimuhim.com) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“Kanun”)’na uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır. İşbu bilgilendirme “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Öykü Reklam Hizmetleri LTD. ŞTİ. tarafından toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİN GİZLİLİĞİ VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ

ÖYKÜ REKLAM HİZMETLERİ LTD ŞTİ (Öykü Reklam), Üye’lerin adı-soyadı, TC Kimlik Numarası, adresi, telefon numarası vb. Üye’yi tanımlamaya yönelik her türlü kişisel veriyi toplama, saklama gibi her türlü işlemini yapmaya yetkilidir. Üyeler ÖYKÜ REKLAM’ın uygun gördüğü takdirde kişisel verilerin depolanması ve işlenmesi işlemlerini yurtdışı sunucuları vasıtasıyla gerçekleştirebileceğini kabul ve beyan eder.

 • ÖYKÜ REKLAM, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. İşbu yükümlülük Üye tarafından gizli bilgi mahiyetindeki kişisel verilerini Fikrimuhim.com’da herkes tarafından görülebilir halde yayınlaması veya herhangi bir şekilde ifşa etmesi halinde ortadan kalkar.
 • ÖYKÜ REKLAM’ın her türlü kanuni ve gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Fikrimuhim.com’a ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, ÖYKÜ REKLAM’ın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Kişisel verilerin yetkisiz bir şekilde ifşası durumunda alınacak tedbirler, işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde ÖYKÜ REKLAM, bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve KVK Kurulu’na bildirmekle yükümlüdür.
 • ÖYKÜ REKLAM sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel proje çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri ‘sınıflandırma’ çalışmalarında sadece ÖYKÜ REKLAM bünyesinde kullanılacaktır. Kişisel veriler ÖYKÜ REKLAM bünyesinde tamamen veya kısmen, otomatik olan veya olmayan yollarla elde etme, kaydetme, depolanma, muhafaza etme, değiştirme, yeniden düzenleme vb. işlemler aracılığıyla işlenebilir.
 • Kişisel veri içermeyen istatistiksel veriler ÖYKÜ REKLAM ifa yardımcılarıyla paylaşılabilir.
 • Üye bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olunduğu durumlarda resmi makamlara ÖYKÜ REKLAM tarafından açıklanabilecektir.
 • Üye, kişisel verilerin işlenip işlenmediğini, işlenme amacını, verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri, verilerin düzeltilmesini, silinmesini, anonim hale getirilmesini veya yok edilmesini, mevzuata aykırı olarak işlenmiş ise zararın giderilmesini talep edebilir ve bilgi alabilir.
 • Üye aynı zamanda ÖYKÜ REKLAM’ın indirim ve hediye gibi promosyonlar ile promosyon amaçlı yarışma veya oyunlar dahil olmak üzere her türlü ticari elektronik veri, ses ve görüntü içerikli iletilerin telefon, çağrı merkezi, otomatik arama, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak iletebileceğini kabul ve beyan eder. Üyenin bu konudaki kabul beyanını geri alma hakkı saklıdır.
Ada Dijital Ajans