Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik

ÖYKÜ REKLAM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HUSUSUNDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış olan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) kapsamında Öykü Reklam Hizmetleri Ltd. Şti. (“fikrimuhim.com” veya “Öykü Reklam”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veri Kanun’a uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır.

İşbu bilgilendirme “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, Nispetiye Cad. Akmerkez E Blok Kat:6 34337 Etiler-İstanbul adresinde mukim Öykü Reklam Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Kanun uyarınca kişisel veri kimliği belirli ve belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü veri olarak tanımlanmış olup bu kapsamda kabul edilecek her türlü veriniz şirketimiz nezdinde ilgili mevzuata tabi olarak değerlendirilmektedir.

Bu bağlamda kişisel veriler, şirket ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, üyelik, katılımcı, FikriMühim işlemlerinin yapılması, ürün ve hizmetlere ilişkin kullanım deneyimlerinizin, görüşlerinizin alınması, kampanya, anket, yarışma ve çekiliş süreçlerinin yürütülmesi, iletişimin sağlanması, ürünlerin tarafınıza gönderilmesi, açık rızanızın varlığı halinde ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili olarak tarafınızca iletişime geçilmesi, pazarlama faaliyetlerinde bulunulması, müşteri edinimi çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bununla ilgili olarak ürün ve hizmetlerimize ilişkin tekliflerin paylaşılması, şirket faaliyetleri kapsamında yapılması gerekli görülen raporlamaların, müşteri istatistiklerinin ve benzeri incelemelerin yapılması amaçları kapsamında işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE HUKUKİ SEBEP

Kişisel verileriniz; web siteleri, müşteri görüşmeleri, tüm projeler, e-mailler, telefon görüşmeleri, kargo, çerezler dâhil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamdan, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda işlenmek, aktarılmak ve saklanmak üzere otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle edinilmektedir.

Kişisel verileriniz; KVKK 5/2(c) maddesinde belirtilen sözleşmenin kurulması ve ifası sebebine, KVKK 5/2(f) maddesinde belirtilen veri sorumlusunun meşru menfaatinin bulunması sebebine, KVKK 5/2(ç) maddesinde belirtilen veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebine, KVKK 5/2(d) maddesinde belirtilen ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması sebebine ve KVKK 5/1 maddesinde açık rızanızın bulunması sebebine dayanılarak işlenmektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Şirket yukarıda açıklanan amaçlarla ve KVKK’nın 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak kişisel verileri şu kişilerle paylaşabilir:

 • Şirket faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için hizmet sunan ilgili departmanlar,
 • Şirket adına kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışı hizmet sağlayıcılar,
 • Gerekli durumlarda topluluk şirketleri, resmi merciler, tedarikçi firmalar, kamu kurum ve kuruluşları, kamuoyu, iş ortakları, hukuken yetkili kişiler.

Yukarıda verilen amaçlar dışında şirket faaliyetlerimiz ile bağdaşmayan herhangi bir kişisel veri aktarımı veri sahibinin açık rızası olmaksızın gerçekleştirilmeyecektir.

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahibi, Kanun’un 11.maddesi uyarınca şirkete başvurarak;

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi internet sitemizdeki İletişim bölümünden ya da [email protected] adresinden iletebilirsiniz.Bu kapsamda iletilen talepler şirket tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

VERİ SAHİPLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK ALINAN TEDBİRLER

Öykü Reklam tarafından kişisel verilerin korunmasına ve veri güvenliğinin sağlanmasına verilen önem doğrultusunda, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, veri güvenliğinin sağlanması için, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amaçlarına uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alınmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN GİZLİLİĞİ VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ

Öykü Reklam, üyelerin adı-soyadı, T.C. Kimlik Numarası, adresi, telefon numarasıdahil üyeyi tanımlamaya yönelik kişisel verileri toplayabilecek, işleyebilecekve saklayabilecektir.

 • Öykü Reklam, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi hedeflemektedir. İşbu yükümlülük üye tarafından gizli bilgi mahiyetindeki kişisel verilerini fikrimuhim.com’da herkes tarafından görülebilir halde yayınlaması veya herhangi bir şekilde ifşa etmesi halinde ortadan kalkacağını hatırlatmak isteriz.
 • Öykü Reklam’ın her türlü kanuni ve gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, fikrimuhim.com’a ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Öykü Reklam’ın herhangi bir sorumluluğu olmamakla birlikte gerekli tüm aksiyonları alacaktır. Kişisel verilerin yetkisiz bir şekilde ifşası durumunda alınacak tedbirler, işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde Öykü Reklam, bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirmekle yükümlüdür.
 • Öykü Reklam sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel proje çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri ‘sınıflandırma’ çalışmalarında sadece Öykü Reklam bünyesinde kullanılacaktır.
 • Kişisel veri içermeyen istatistiksel veriler Öykü Reklam ifa yardımcılarıyla paylaşılabilir.
 • Üye bilgileri, resmi makamlarca bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince Öykü Reklam tarafından açıklanabilecektir.
 • Üyelere indirim ve hediye gibi promosyonlar ile promosyon amaçlı çekilişler, yarışmalar veya oyunlar dahil olmak üzere her türlü ticari elektronik veri, ses ve görüntü içerikli iletilerin telefon, çağrı merkezi, otomatik arama, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti dahil vasıtalar kullanılarak onamınız doğrultusunda iletilebilecektir. Üyenin bu konudaki beyanını geri alma hakkı saklıdır.
Ada Dijital Ajans